5 Eylül 2017 Salı

Moment Alan Teoremleri


Eğilme Modeli

 
Bir model olarak eğilen bir kirişin, şekil değişimi meydana gelmeyen hayali bir lifin (tarafsız eksen) ve gerilmeye maruz kalan diğer liflerin yay oluşturduğu iddia edilir.
Tarafsız eksen aynı zamanda eğri üzerindeki konumu ifade eder. Ancak kirişin, boyunun uzandığı eksen ile yaklaşık olarak verilebilir.
Bu yaklaşım, tarafsız eksene y kadar uzaklıkta bulunan lifteki şekil değişimini daha basite indirger.

26 Temmuz 2017 Çarşamba

Frenet Serret Formülleri


Oldukça basitten başlayarak Frenet ve Serret formülleri açıklanmaya çalışıldı. Ortalama değer teoremi gibi temel teoremlerle, en temelden ifade edildi. Eğrilik ve Torsiyon gibi kavramlar önce sembolize edildi, ardından açıklanarak kabul gören notasyonla ifade edildi.

İçerik

1-      Sonsuz küçükte eğri
2-      Vektörün türevi
3-      Ortalama değer teoremi
4-      Eğri uzunluğu
5-      Uzayda eğri
6-      Teğet vektör
7-      Normal vektör
8-      Düzlemde normal vektör
9-      Eğrilik
10-  Uzayda normal vektör ve binormal vektör
11-  Frenet Serret formüllerinin çıkarılışı
12-  Torsiyon
13-  Sonuç

10 Temmuz 2017 Pazartesi

Titreşim Hareketi Yapan Zeminde Salınım Problemi


B noktasından, A hareket eden parçaya, serbestçe dönebilecek şekilde bağlanmış BC çubuğu salınım hareketi yapması amacıyla serbest bırakılıyor. Ayrıca O etrafında sabit açısal hız yapan disk ile A parçası titreşim hareketi yapmaktadır. Bu mekanizma ile BC çubuğunun hareketi incelenmek isteniyor.
Disk için herhangi bir moment sıkıntısı olmadığı varsayılıp B noktasının hareketi şu şekilde kabul edilsin:

Düzeltilmiş Euler Metodu ile Diferansiyel Denklem Çözümü


n. mertebeye kadar türevlenebilir ve her türevi, tanım aralığında sürekli olan bir f fonksiyonu için, tanımlı olduğu bir x noktası civarında Taylor açılımı yazılacak olursa:
İfadesi elde edilir.
Birinci mertebeden bir diferansiyel denklem:
İle veriliyor olsun. Taylor açılımı ile birleştirilecek olursa:
Elde edilir.

4 Temmuz 2017 Salı

Rezervuar Problemi


Rezervuar Problemi
Sifon haznesi, sabit debi ile dolarken belirli bir seviyeden sonra, doluluğuna bağlı olarak debisi azalmaktadır. Haznedeki su yüksekliği ile zaman arasında bağlantı kurulabilir mi? Kurulabilirse bu bağlantı nedir?
Q su debisi, y haznedeki su yüksekliği ve q0 azami ya da başlangıç debisi olmak üzere:
Şeklinde modellenebilir. Burada u, debinin azalmaya başladığı yüksekliktir. Bu yüksekliğin üzerinde Q y’nin bir fonksiyonu ile azalır. Çünkü her y için tek bir y-u değeri vardır ve her bir y-u değeri için debi sadece tek bir değer alır. Yani:

27 Haziran 2017 Salı

Nonlineer Denklemlerde Çözüm Metotları: Yarıya Bölme


Cebirsel olarak çözümü bulunamayan bir nonlineer denklemin veya nonlineer denklem sistemlerinin çözümü veya çözümleri için sayısal yöntemler geliştirilmiştir. Bilgisayar teknolojisinin ve işlemci güçlerinin artışıyla bu yöntemler kullanışlı olmaya başlamıştır. Bu yazıda, daha özel bir denklemin çözümü için uyguladığım (http://butakdirde.blogspot.com.tr/2016/12/kesisen-ustel-ile-dogru-denklemi.html) bir yöntemi daha genel olarak ifade edeceğim.
Metot, bir f(x) için, f(x0)=0 değerine götüren x0 değerini, veya bu değere yakın olan hatalı bir değerin iteratif yöntemle bulmayı amaçlamaktadır.

Yardımcı Teorem:
F, [a,b] aralığında sürekli  ve fonksiyonun değer kümesi [α,β] aralığı olsun.
 vardır. Bunun tersini düşündüğümüzde ise
 vardır.

23 Haziran 2017 Cuma

Havuz Problemi


 
İçinde durağan akışkan bulunan derin kap, dibine yakın civarda yüksek basınçlı akışkan bulundurur. Dolayısıyla derine inildikçe daha yoğun maddeye ulaşılır. Derin kapta bulunan akışkan toplam hacmi değişmeyecek şekilde daha sığ kaplara bölüştürülürse, derin kapta akışkan artması gerekir.

6 Haziran 2017 Salı

Stirling Motoru Tasarımı - 3: Dinamik HesaplarıDinamik Hesabı:
Kinetik Kazanç
Çevrim boyunca T sabit olduğunda basınç θ ilişkisini görmüştük.
Sisteme ısı verilmediğinde, sürtünme ihmal edildiğinde ve sıkıştırma işi yardımcı bir işle sağlandığında:

5 Haziran 2017 Pazartesi

Stirling Motoru Tasarımı - 2: Çevrim ve Termodinamik HesabıÇevrim ve Termodinamik Hesabı
Sıcaklığın Değişmediği Varsayımı:
Sisteme herhangi bir ısı giriş çıkışı olmadığını ve sıcaklığın daima sabit olduğunu düşünelim. Önceki yazıda (Tasarım Sabitleri) toplam hacmi θ açısına bağlamıştık. Sıcaklığın sabit olmasıyla basıncı hacme bağlı olması gerekir. Böylece θ ile basınç arasında bir ilişki olur.
Başlangıç hacmini 1 atm alarak iki farklı özel durumu inceleyelim.
1-) Başlangıç hacminin Vmin olması. Yani 1 atm ve Vmin hacmindeki bir gazı Vmax hacmine genişletmek:

4 Haziran 2017 Pazar

Stirling Motoru Tasarımı - 1: Tasarım Sabitleri


ACB üçgenini ele alıp kosinüs teoremince şu bağıntıları çıkarıyorum.
 
r ve l değerlerim sabit olduğundan dolayı u’nun q’ya bağlı ikinci dereceden eşitlik ile iki u değeri bulabilirim.

3 Haziran 2017 Cumartesi

Paralel Eksen ve Dik Eksen TeoremleriParalel Eksen Teoremi
 veya daha az boyuttaki noktalar kümesi bir cismi tanımlıyor olsun. Her nokta için x1’e olan yakın uzaklık r ile gösterilsin. Eksene göre eylemsizlik momenti tanım gereği şu şekilde hesap edilir:

23 Nisan 2017 Pazar

Statik Moment HesabıAab, f eğrisinin [a,b] aralığında, a’dan b’ye giderken, x ekseni ile arasındaki alanın değerini; x0, bu alanın alan merkezinin 0’a olan uzaklığını; Sab/0, bu alanın 0’a göre statik alan momentini göstermektedir.

15 Nisan 2017 Cumartesi

Çift HataÇift hata önermesi
1-)Sistemin belirlenen bir özelliği adına, beklenen hatanın olmaması ya da çok az olması için, ya hiç hata olmamalıdır ya da birden fazla hatalı özellik olmalıdır. Tek bir hata ile kesinlikle amaçtan uzaklaşılır. Ancak birden fazla hata ile amaçtan uzaklaşılmayabilir.
Öklid geometrisindeki yapılar
Montajın aranan özellikte olması için her malzemenin hatasız imal edilmesi gerekir. Ancak aranan özelliğe izafen birden fazla hata olması ile de aranan özellikte imal edilebilir.

17 Ocak 2017 Salı

Limit Hesapları ile Eğilmede GerilmelerKesiti y eksenine göre simetrik olan şekildeki gibi bir kiriş, çeşitli yüklemelere maruz bırakılsın. Kesit alanının xy yüzlemi, kesitin boyuna z ekseni; kesit alanının kütle-alan merkezine x ve y merkezleri yerleştirilsin. Normal gerilmenin kirişte moment meydana getirmemesi için normal gerilmenin kesit merkezine uygulandığı düşünülüp, yapılacak işlemlerde ihmal edilsin.
 
Herhangi bir z konumunda sistemi dengede tutacak Mx, Nz, Vy sürekli veya parçalı sürekli fonksiyonları şekildeki yön kabulleriyle tanımlansın.

12 Ocak 2017 Perşembe

Rüzgarda Silindirik Direğin Yorulması - Periyodik EğilmeYere sabitlenmiş ve rüzgarın etkisinde, içi boş, silindirik bir yapıya periyodik kesme kuvveti uygulandığını düşünüp; basit eğilmeye yakın bir sonuç elde edecek şekilde şu varsayımları yapalım.