9 Kasım 2018 Cuma

Moment ve Kesme Diyagramlarının MatLAB ile Çizdirilmesi


 
Şekildeki gibi mesnetlenmiş bir kirişe uygulanan F kuvveti neticesinde oluşan sehim ve eğimin Matlab ortamında çizdirilmesi istenmektedir. Ayrıca kesme ve moment diyagramları da elde edilmelidir. 
 
Statik analiz ile tepki kuvvetleri bulunur.

19 Eylül 2018 Çarşamba

Moment Denklemlerinin Elde Edilişi (Rigid Body Moment Equations - Euler's Equations)


Sabit eksen takımı üzerinde tanımlı bir M cisminin kütle merkezinin konumu G’dir. Dış kuvvetlerin etkisi altındaki M cisminin moment denklemi çıkarılmak isteniyor. 
Elde edilmek istenen:
Noktalar sistemi içerisinden herhangi bir i noktası için 2. hareket yasası şu şekilde uygulanabilir:
Burada i noktasına etkiyen kuvvetler F ve f olmak üzere iki farklı kuvvetin bileşkesi şeklinde yazılmıştır. F, dış kuvvetlerin etkisi iken; f, iç kuvvetlerin etkisidir. Tüm i noktaların toplanması ile iç kuvvetler toplamı, etki-tepki yasası gereği sıfır vektörüne eşit olur.

11 Haziran 2018 Pazartesi

Bisiklet Hareket Analizi – Uygulama (Matlab)


İçindekiler:

Arazi Eğiminin Belirlenmesi

Arazi yükseltisi konuma bağlı olarak biliniyor olsun. Arazi üzerindeki konum ile iz düşüm konumun yaklaşık olarak eşit olduğu belirtilmişti.
Konuma bağlı olarak bilinen yükselti değerleri bir dosyadan okunacak şekilde ayarlayalım ve dosyanın içeriği şu şekilde olsun:
0   10
15  11
30  12
45  11
60  9
Verilen sayılardan ilki s değeri, ikincisi ise h değeridir. Yukarıdaki değerleri yükseltiler.txt şeklinde çalışma klasörümüze kaydedelim.
%% dosya ayarları
fileName = 'yükseltiler.txt';  %yükseltilerin yer aldığı txt dosyası
a = [ 2 Inf ]; %bkz: fscanf()
spec = '%f\t%f'; %verilerin şablonu
%% dosya okuma
F = fopen(fileName, 'r');
DATA = fscanf(F, spec, a)';
fclose(F);
h_veri = DATA(:,2)'; %yükselti değerlerim
s_veri = DATA(:,1)'; %konum değerlerim
clear DATA F fileName A m n;
%% eğri uydurma
s = linspace(s_veri(1), s_veri(end));
H_s = createFit(s_veri, h_veri); %interpolasyonla tamamlanan H_s
h = H_s(s); %H_s şeklinde uydurulan fonksiyonda ...
            % ... s değerlerine karşılık h elde ediyorum

10 Haziran 2018 Pazar

Bisiklet Hareketi Analizi - Teorik İnceleme


İçindekiler
Amaç. 2
Yaklaşık Hesapla İlgili 2
Analiz. 2
Kinetik Analiz. 3
Normal Bileşen. 4
Teğetsel Bileşen. 4
Sürtünme kuvvetinin bulunması 4
Tekerleğe aktarılan momentin bulunması 5
Bulunabilen Değerler. 5
Diyagram.. 6

Amaç

Bisikletin hareketini; sürücü, zemin, kayıp gibi parametreler altında modellemek ve incelemek amaçlandı.

Yaklaşık Hesapla İlgili

Bir istikamet üzerinde seyreden bisikletin konumu için 3 parametre gereklidir ve harita üzerinde konumu belirlemek, yaklaşık hız hesabını yapabilmek için bu parametrelerden “yükseklik” bilgisini içeren değişken yadsınabilir. Bisikletin kinetik ve kinematik modeli iki boyutlu yapılacağından ve bisikletin birçok dönüşü ihmal edilebilecek seviyede olacağından konum ile ilgili tek bir parametre yeterlidir. Bu yaklaşık şekilde gösterilebilir.
 bisikletin başlangıç noktasından olan mesafesi,  ise konumu belirlemek için gerekli olan değişken. Arazinin yükselti bilgisi  olup bu parametrenin bir fonksiyonudur.

7 Nisan 2018 Cumartesi

Kaos Teorisi: May'in Keşfi


Bu yazıda Robert May’in 1970’li yıllarda keşfettiği bir olaya değinilecek.
Lojik olan bu denklemde giriş, bir önceki çıkış oluyor. Ve makul bir başlangıç değeri belirleyip döngüye sokuluyor. Böylece oluşan x değerleri gözlemleniyor. Ben May’in denklemine gelmeden önce başka bir denklemden örnek vererek açıklamak istiyorum.
Bir denklem uyduralım ve bu denklem lineer olmasın. Mesela,
Şeklinde olsun.